Algemene voorwaarden Learninq

LEES DEZE MEDEDELING AANDACHTIG DOOR VOORDAT U DE SITE GEBRUIKT. HIERIN WORDT HET GEBRUIK GEREGELD DAT U MAAKT VAN DE SITE EN AL HET MATERIAAL OP DE SITE.

Algemeen

Deze site is alleen bestemd voor personen die zich in Nederland bevinden, en informatie over producten, diensten en acties geldt alleen binnen dit land. Deze website is niet gericht tot personen die zich elders bevinden.

Door toegang te zoeken tot de site accepteert u dat u bent gebonden aan deze gebruiksvoorwaarden, dus u dient deze gebruiksvoorwaarden elke keer als u de site benadert, opnieuw te bekijken. Als u niet bereid bent om het bepaalde in deze gebruiksvoorwaarden in acht te nemen, zie dan af van het gebruik van deze site.

Deze website (exclusief sites die eraan gekoppeld zijn) wordt beheerd door ons. U komt met ons overeen dat het Nederlands recht van toepassing is op alle kwesties die zouden kunnen voortvloeien of zouden kunnen samenhangen met het gebruik en de inhoud van deze site.

Er wordt geen verklaring of garantie gegeven dat het materiaal op deze site geldt voor, beschikbaar is of relevant is voor andere landen.

Inschrijven Trainingen

U kunt zich inschrijven voor een open training via het inschrijfformulier bij de betreffende training. U ontvangt hiervan automatisch een bevestiging. Uiterlijk twee weken voor aanvang van de training ontvangt u praktische informatie en een routebeschrijving. Trainingen gaan door bij voldoende deelnemers.

Betaling

Wij verzoeken u de deelnamekosten voor de (eerste) trainingsdag te voldoen.

Annulering en wijzigingen

Nadat u de bevestiging van de inschrijving heeft ontvangen, heeft u 14 werkdagen bedenktijd om uw deelname aan de training kosteloos te annuleren. Een inschrijving kan alleen schriftelijk worden geannuleerd. Bij annulering tot 2 maanden voor aanvang brengen wij € 75,- in rekening, tot 3 weken voor aanvang 50% van het deelnamebedrag, vanaf 3 weken voor aanvang het volledige bedrag. Reden van afzegging speelt geen rol bij de hantering van de annuleringsregels. Uiteraard is het mogelijk een andere collega aan de training te laten deelnemen. Graag ontvangen wij dan de naam en de functie van deze persoon.

LearninQ behoudt zich het recht om de trainerssamenstelling te veranderen en om, in het geval onvoldoende inschrijvingen, een training geen doorgang te laten vinden. Als een training geannuleerd wordt, worden de deelnamekosten gerestitueerd binnen twee weken.

Doorschuiven

Een inschrijving doorschuiven naar een andere datum kan alleen als er een wachtlijst is voor de betreffende training. Is er geen wachtlijst, dan gelden bovenstaande annuleringsvoorwaarden. Een vervangende collega sturen kan uiteraard altijd.

PE-Punten

Permanente Educatie (PE) is noodzakelijk voor (zorg)professionals om de juiste competenties en vaardigheden van zijn/haar beroep te behouden. LearninQ ondersteunt u als accountant, zorgadministrateur of medisch specialist hierbij met het aanbieden PE-punten bij diverse letselschadetrainingen. Wilt u weten of en hoeveel punten bij uw training te behalen zijn? Kijk dan op de betreffende trainingspagina of neem contact met ons op.

Vertrouwlijkheid

Alle informatie die door klanten/deelnemers verstrekt is, wordt als vertrouwelijk beschouwd door LearninQ, haar medewerkers en de trainers.

Klachtenprocedure

Q-Consult Bedrijfskundig Adviseurs streeft naar het leveren van hoge kwaliteit aan haar opdrachtgevers. Ontstaat er een klacht, dan zorgen wij ervoor dat de klacht naar tevredenheid wordt afgehandeld. Neem contact met ons op als u uw klacht wilt uiten.

Copyright (auteursrecht) / Intellectuele eigendomsrechten

Copyright. Alle rechten voorbehouden. Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op alle teksten, afbeeldingen, geluiden, software en andere materialen op deze site zijn eigendom van ons en de aan haar gelieerde bedrijven of zijn opgenomen met toestemming van de betreffende eigenaar.

Het is u toegestaan deze site door te bladeren en fragmenten ervan te reproduceren door deze te printen, te downloaden naar een harde schijf, alsmede door verspreiding onder andere mensen, doch in alle gevallen alleen voor informatieve doeleinden en op voorwaarde dat de bovenstaande copyright-vermelding in al deze reproducties voorkomt. Geen enkele reproductie van welk deel van de site dan ook mag worden verkocht of verspreid voor commerciële doeleinden of worden veranderd of worden opgenomen in enig ander werk of andere publicatie, hetzij in de vorm van een afdruk, hetzij in elektronische vorm, met inbegrip van het versturen ervan naar een andere site, het opnemen ervan in een andere site ('framing') of het koppelen van andere sites aan deze site, tenzij hiertoe vooraf toestemming is verleend. Noch enige licentie, noch enig ander recht wordt verleend.

Alle op deze site afgebeelde merken zijn eigendom van of worden onder licentie gebruikt door ons en de aan haar gelieerde bedrijven. Gebruik van enig merk afgebeeld op deze site is strikt verboden, tenzij wij hiertoe vooraf onze schriftelijke toestemming hebben verleend.

Verkrijgbaarheid van producten

Verwijzingen op de site naar producten of diensten houden geen aanbod in voor de verkoop of levering van dat product of die dienst. Voor de aankoop van een bepaald product of een bepaalde dienst dient gedetailleerd advies betreffende de verkrijgbaarheid en geschiktheid ervan te worden ingewonnen.

Inhoud

De informatie op deze site is te goeder trouw opgenomen, doch dient slechts te worden gebruikt voor algemene informatiedoeleinden. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot de betrouwbaarheid ervan voor specifieke doeleinden en er wordt geen verklaring of garantie gegeven met betrekking tot de juistheid of volledigheid ervan. De informatie op deze site vormt geen medisch, juridisch of beleggingsadvies. Elke aansprakelijkheid van deze site, de aan haar gelieerde bedrijven en functionarissen, werknemers of vertegenwoordigers van ons en de aan haar gelieerde bedrijven, voor verlies, schade of kosten die voortvloeien uit het bezoeken of gebruiken van deze site of een andere aan de site gekoppelde site, met inbegrip van, doch niet uitsluitend, winstderving of indirecte, incidentele of gevolgschade wordt, voorzover juridisch toegestaan, uitgesloten.

Veranderingen in de Gebruiksvoorwaarden en de site

Wij behouden ons het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving, op elk moment wijzigingen en correcties in deze site aan te brengen of de toegang tot deze site te be?indigen op de wijze en op het moment dat wij dat wenselijk en noodzakelijk achten.

Aan de site gekoppelde sites (gelinkte sites)

Op verschillende plaatsen op de gehele site kunnen automatische koppelingen (links) worden aangeboden naar andere internet sites die betrekking hebben op een specifiek aspect van deze site. Dit betekent niet noodzakelijkerwijs dat ons bedrijf verbonden is aan deze andere sites of de eigenaren ervan. Hoewel wij ernaar streven dat verwezen wordt naar voor u interessante sites, zijn noch ons bedrijf, noch de aan ons gelieerde bedrijven, noch zijn of hun functionarissen, werknemers of vertegenwoordigers op enigerlei wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor deze andere sites of daarin opgenomen informatie, die niet wordt gecontroleerd of onderschreven door ons bedrijf of de aan ons gelieerde bedrijven.

Indien u op enig moment merkt dat u toegang tot een andere site hebt gekregen, kunt u naar deze site terugkeren door op de 'backwards'-pijl te klikken, of door het domeinadres van ons bedrijf in te toetsen.

Door u verstrekte informatie

Door informatie aan ons te verstrekken of ons materiaal toe te zenden stemt u ermee in dat wij deze informatie en deze materialen mogen gebruiken en dat gebruik door ons geen inbreuk inhoudt op de rechten van derden.

Op gedeelten van de site die informatie bevatten die door andere gebruikers van de site is vermeld, hebben wij geen controle. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor dergelijke informatie. Wij behouden ons het recht voor dergelijke informatie zonder voorafgaande mededeling op elk door ons gewenst tijdstip naar ons eigen goeddunken te redigeren of van de site te verwijderen.

Bescherming persoonsgegevens

Persoonsgegevens die u ons via deze site verstrekt worden uitsluitend gebruikt in overeenstemming met ons Privacy Verklaring. Leest u het Privacy Statement zorgvuldig voordat u ons informatie verstrekt.

Neem contact met ons op

Indien u een vraag of klacht heeft over deze site, neemt u dan contact op.