Algemene voorwaarden

1.     Uitvoering opdracht

Q-Consult Progress Partners zal die adviseur(s) van haar bureau een opdracht toewijzen, die zij – gegeven de opdracht en de geldende omstandigheden – het meest geschikt acht.

Indien wij meerdere adviseurs aan een opdracht hebben toegewezen, zal gedurende de uitvoering van de opdracht één van hen de leiding over onze activiteiten hebben. Gedurende de looptijd van een opdracht zullen wij te allen tijde een beroep kunnen doen op de betrokken medewerkers van de cliënt. De cliënt zal op ons verzoek voorzien in faciliteiten en medewerkers voor het uitvoeren van bijkomende werkzaamheden, ter ondersteuning van de toegewezen adviseurs. Alle – voor een goede uitvoering van een opdracht van belang zijnde – informatie zal voor de toegewezen adviseurs toegankelijk zijn.

Afhankelijk van de werkzaamheden zullen de toegewezen adviseurs deze verrichten op de locatie van de cliënt, op het kantoor van ons bureau of elders. Op ons verzoek zal de cliënt gedurende de looptijd van een opdracht de toegewezen adviseurs een eigen werkruimte met telefoonaansluiting en eventuele nader te bepalen overige faciliteiten kosteloos ter beschikking stellen.

2.     Vertrouwelijkheid

Iedere adviseur heeft zich contractueel verplicht de grootste vertrouwelijkheid in acht te nemen met betrekking tot alle informatie en kennis aangaande de organisatie van de cliënt.

3.     Concurrentiebeding

Contractueel heeft iedere adviseur zich vastgelegd niet binnen een periode van één jaar na beëindiging van zijn dienstverband met Q-Consult Progress Partners in dienst te treden bij een vroegere cliënt, hetzij een ander adviesbureau.

De cliënt zal werknemers van Q-Consult Progress Partners, die bij werkzaamheden betrokken zijn niet in dienst nemen of rechtstreeks werkzaamheden aanbieden, zulks onder verbeurte van een onmiddellijk opeisbare boete van vijf en veertig duizend Euro (€ 45.000) per overtreding. Deze verplichting zal gelden gedurende de werkzaamheden alsook tot één jaar na afronding van de werkzaamheden.

4.     Duur en beëindiging van een opdracht

De duur van een opdracht kan door allerlei factoren worden beïnvloed die buiten de invloedsfeer van ons bureau liggen. Als gevolg van de onzekerheid omtrent met name de kwantiteit en de kwaliteit van de informatie die ons wordt verstrekt en de medewerking die wij verkrijgen, kunnen wij nimmer vooraf aangeven hoeveel tijd wij exact nodig zullen hebben voor het uitvoeren van een opdracht.

Voortijdige beëindiging van een opdracht is mogelijk indien één van beide partijen kan aantonen dat de werkzaamheden essentieel niet tot het beoogde effect leiden. In dit geval zal voor beide partijen een opzegtermijn van twee weken gelden voor een opdracht met een looptijd korter dan twee maanden, respectievelijk een opzegtermijn van één maand voor opdrachten met een looptijd van twee maanden of langer.
Slechts indien gebleken is dat de geconstateerde problemen niet binnen een redelijke termijn kunnen worden opgelost, is voortijdige beëindiging toegestaan.

De opdracht wordt als beëindigd beschouwd, indien alle in de offerte of in het budget expliciet vermelde werkzaamheden zijn uitgevoerd. Ingeval de offerte of het budget niet relateert aan expliciete werkzaamheden, maar veeleer aan een tijdspanne, wordt de opdracht als beëindigd beschouwd na het verstrijken van deze tijdspanne.

5.     Kosten van een opdracht

De kosten voor het uitvoeren van een opdracht kunnen op basis van een drietal tariefsoorten in rekening worden gebracht: volgens een vast tarief, een man/uurtarief en/of een man/dagtarief. In de offerte zijn de geldende tariefsoorten opgenomen, alsmede de eigenlijke tarieven. De tarieven zijn exclusief de wettelijk verplichte BTW en exclusief onkosten, zoals reis- en verblijfkosten. Jaarlijks vindt per 1 januari op de tarieven een correctie plaats op basis van het door de CPB bepaalde inflatie van het voorgaande kalenderjaar.
Voorafgaand aan de uitvoering van een opdracht op basis van man/uurtarief en/of man/dagtarief stellen wij voor de cliënt een schriftelijk budget op omtrent de verwachte kosten. Zonder voorafgaande toestemming van de cliënt zullen de werkelijke in rekening gebrachte kosten dit budget niet relevant overschrijden.
Andere kosten die voortkomende uit een opdracht gemaakt moeten worden, zullen na voorafgaande toestemming van de cliënt aan deze in rekening worden gebracht.

6.     Betalingsvoorwaarden

Op de laatste werkdag van de maand zal de rekening worden ingediend voor de in die maand verrichte werkzaamheden en gemaakte onkosten.
Bij betaling binnen 28 dagen na de dagdatum van de rekening zullen géén rentekosten in rekening worden gebracht. Na het verstrijken van deze betalingstermijn zullen wij de wettelijke rente in rekening brengen.

7.     Overige bepalingen

De aard van onze werkzaamheden maakt dat het behalen van het beoogde resultaat en/of de daarvoor benodigde termijn niet alleen afhankelijk is van de inspanningen onzerzijds. Ook factoren, die buiten onze invloedsfeer liggen, spelen daarbij een rol. Hierdoor kunnen wij, hoewel wij uiteraard al datgene zullen doen wat binnen ons vermogen ligt, omtrent het behalen van het beoogde resultaat en/of de daarvoor benodigde termijn nimmer een garantie geven.

Indien zich tijdens de uitvoering van een opdracht onvoorziene omstandigheden voordoen, zal door alle betrokken partijen in goede harmonie naar een oplossing hiervoor worden gezocht.

Ons bureau, noch onze adviseurs, kunnen aansprakelijk worden gesteld voor het niet behalen van het beoogde resultaat en/of de daarvoor benodigde termijn. Eénzelfde uitsluiting van de aansprakelijkheid geldt ten aanzien van ieder mogelijk (neven-)effect, direct of indirect veroorzaakt door de uitvoering van een opdracht.